Bezorging vindt plaats op dinsdag en vrijdag

Algemene voorwaarden

DAILY BABY ORGANICS

Algemene Voorwaarden Consumenten per 01-09-2020 

Inhoudsopgave:

· Artikel 1 - Definities

· Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

· Artikel 3 - Toepasselijkheid

· Artikel 4 - Het aanbod

· Artikel 5 - De overeenkomst

· Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

· Artikel 7 - De prijs

· Artikel 8 - Nakoming en extra garantie

· Artikel 9 - Levering en uitvoering

· Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

· Artikel 11 - Betaling

· Artikel 12 - Klachtenregeling

· Artikel 13 - Geschillen

· Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

II: Aanvullende algemene voorwaarden dailybabyorganics.com

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

· 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

· 2. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;

· 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

· 4. Dag: kalenderdag;

· 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

· 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

· 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

· 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

· 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten en/of goederen op afstand aan consumenten aanbiedt;

· 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

· 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Oxeye BV h.o.d.n.   Daily Baby Organics - KvK nummer 27170865

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de door Daily Baby Organics geleverde producten zijn vers producten en/of hebben een beperkte houdbaarheid en zijn daardoor uitgesloten van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Producten:

De door Daily Baby Organics geleverde producten zijn vers producten en/of hebben een beperkte houdbaarheid en zijn daardoor uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

· a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

· b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zonder recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

· te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

· tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

· altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Duur

6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 11 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan bij het sluiten van de overeenkomst.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,= met een minimum van € 250,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 12 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, docht uiterlijk binnen 24uur na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven (met fotomateriaal) worden ingediend bij de ondernemer door mail naar: hello@dailybabyorganics.com.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen redelijke termijn beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor behandeling door de aangewezen rechter.

 

Artikel 13 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is die in (het arrondissement van) de vestigingsplaats ondernemer.

2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 6 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, bij de Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt. Bij overschrijding van deze termijn is het recht vervallen en kan er geen beroep meer worden ingesteld en/of geen geschil meer aanhangig worden gemaakt.

 

Artikel 14 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

II: Aanvullende algemene voorwaarden dailybabyorganics.com

 

1. Op het bestellen, bezorgen en/of ophalen van boodschappen via www.dailybabyorganics.com zijn de navolgende aanvullende voorwaarden van toepassing.

2. In aanvulling op deze voorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden als hieronder genoemd, hierna samen ook de "Algemene Voorwaarden".

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

4. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij ons plaatst.

 

Minimaal bestelbedrag

1. Het minimale bestelbedrag bij www.dailybabyorganics.com bedraagt € 60,00 exclusief bezorgkosten, servicekosten en statiegeld.

2. Indien dit expliciet op www.dailybabyorganics.com staat aangegeven, geldt voor bepaalde producten geen minimaal bestelbedrag.

 

Privacy & Veiligheid

1. Op alle online diensten en leveringen van Daily Baby Organics is het privacybeleid van toepassing dat u kunt vinden op www.dailybabyorganics.com/privacybeleid. 2. Producten bestellen via www.dailybabyorganics.com kan alleen indien u een profiel aanmaakt op www.dailybabyorganics.com. Indien u een bestelling doet op w www.dailybabyorganics.com, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de www.dailybabyorganics.com Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

3. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat mogelijk links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Daily Baby Organics, of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

 

Leeftijdsgrens en kosten annulering Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor www.dailybabyorganics.com inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, kan het mogelijk zijn dat de bezorger helaas genoodzaakt zal zijn de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. In dit geval zullen de kosten van annulering, zijnde het gehele bestelbedrag in rekening worden gebracht en is verrekening of terugbetaling niet mogelijk.

 

Prijzen, aanbiedingen en acties

1. De prijzen die op de websites worden vermeld, kunnen enigszins afwijken van de prijzen in de winkel (bijvoorbeeld in het geval van aanbiedingen in winkels). Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van levering van uw bestelling kost en zoals op de factuur is aangegeven.

2. De aanbiedingen die op de site worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden geleverd. Dit wordt ook aangegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling. 3. Aanbiedingen op www.dailybabyorganics.com kunnen afwijken van aanbiedingen in fysieke winkels. U kunt voor online bestellingen geen aanspraak maken op aanbiedingen die uitsluitend voor fysieke winkels gelden.

4. Aanbiedingen zijn alleen geldig gedurende de aangegeven actieperiode. Aanbiedingen gelden onder de voorwaarden zoals bij de actie zijn aangegeven.

5. Voor online bestellingen geldt, tenzij anders is aangegeven in de actievoorwaarden, het volgende ten aanzien van actiecodes. Het is mogelijk meerdere actiecodes in te voeren, maar alleen de hoogste korting op het orderbedrag en de hoogste korting op de service kosten worden met het totaal bedrag verrekend. Daily Baby Organics behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

6. Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken, dan wel de prijs die op de factuur die u bij levering ontvangt wordt aangegeven en kunt u geen aanspraak maken op levering conform de foutief weergegeven informatie.

 

Bezorgen of ophalen van uw bestelling

1. Op dit moment bezorgt Daily Baby Organics in een beperkt marktgebied in Nederland. Doe de postcodecheck en bekijk of wij ook bij u de boodschappen bezorgen. Welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling via de bezorgservice gelden, kunt u zien via de bestelschermen op de websites. Buiten dat marktgebied wordt via externe bezorgdienst geleverd. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

2. Op dit moment is nog niet mogelijk om uw bestelling op te halen bij een Pick Up Point. Zodra dat wel het geval is staan op een geselecteerd aantal plaatsen in Nederland. Op www.dailybabyorganics.com vindt u de meeste actuele lijst. Welke ophaaltermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling gelden, kunt u zien via de bestelschermen op de websites. Wij streven ernaar deze ophaaltermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de momenten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

 

Bezorg- en servicekosten

1. Voor de levering van uw bestelling worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de door u gekozen wijze van levering, van het levermoment en van de hoogte van uw bestelling. De kosten staan per levermoment duidelijk vermeld op de website. De kosten worden ook op basis van het door u gekozen levermoment weergegeven tijdens het bestelproces en in uw bevestiging van de bestelling en op de factuur.

2. De producten worden door Daily Baby Organics per bezorgdienst geleverd in deugdelijke verpakking waarin koelelementen. Hiervoor betaalt u geen statiegeld.

Producten die door derden wederverkopers bezorgd/geleverd worden, zijn verpakt volgens hun eigen methode waar Daily Baby Organics geen invloed op kan uitoefenen. U kunt ons hier dus niet op aanspreken .

 

Daily Baby Organics levert uitsluitend na vooruitbetaling. Indien deze om redenen (uitsluitend ter beoordeling aan Daily Baby Organics) niet mogelijk bleek, kan bij levering uitsluitend betaald worden door middel van uw pinpas en in geen geval door contante betaling of betaling achteraf.

 

Levering van uw bestelling en boetes

1. Wij verzoeken u op het aangegeven bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.

2. Indien u op het aangegeven levermoment niet aanwezig bent, zal getracht worden de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde levermoment nogmaals aan te bieden. Indien de externe bezorger extra kosten rekent zullen die volledig worden doorberekend, naast de gebruikelijke (extra) bezorgkosten. Indien de bestelling op het aangegeven bezorgmoment niet kan worden afgeleverd, dan zal de externe bezorgdienst hetzij afleveren bij de buren, hetzij een bericht achterlaten waar de bestelling zal zijn waarbij staat of er direct een nieuwe bezorgafspraak ingepland kan worden, of wanneer deze op een ander moment/dag zal worden bezorgd, dan wel kan worden afgehaald op een door de bezorger aangewezen locatie. Mocht aflevering te laat of niet gebeuren is DBO daarvoor niet aansprakelijk. Ook indien te laat wordt geleverd en/of de kwaliteit van het product daardoor achteruit is gegaan, kan DBO daarvoor niet aangesproken worden. Indien in het geheel niet kan worden afgeleverd, zal het bestelde (wegens terug gelopen kwaliteit) worden vernietigd. Hierover is geen reclame of klachtprocedure mogelijk.

3. Indien overeengekomen kunt u uw bestelling ophalen bij het door u gekozen Pick Up Point binnen de op de website aangegeven tijdstippen. Indien u een geplaatste bestelling niet of niet tijdig bij het Pick Up Point afhaalt, wordt de bestelling geannuleerd en brengt Daily Baby Organics u het totale bestelbedrag in rekening.

4. Het is niet mogelijk een bestelling via de websites te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd. Annulering kan dan nog wel door contact op te nemen met de Klantenservice (hello@dailybabyorganics.com). Daily Baby Organics kan kosten in rekening brengen voor het annuleren van de bestelling. Bij annulering binnen 24 uur voor bezorging bedraagt deze vergoeding het bestelbedrag en kan Daily baby Organics matigen tot het minimum van € 60,00. Wordt de bestelling meer dan 24 uur van tevoren geannuleerd, dan kan Daily Baby Organics € 60,00 euro in rekening brengen dan wel dat bedrag matigen naar gelang de voortgang in het bestel- en afhandelingsproces.

 

Retouren en ontbinding

 

1. Retouren en/of ontbinding van de overeenkomst is niet mogelijk aangezien de door Daily Baby Organics geleverde producten zijn vers producten en/of hebben een beperkte houdbaarheid en zijn daardoor uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

2. Op de door Daily Baby Organics verkochte producten is zowel de uiterste verkoopprijs (UVD) als de uiterste houdbaarheidsdatum (THT of TGT) vermeld.

 

Overige

1.Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

Mocht tijdens het bestel- en afhandelingsproces blijken dat er sprake is van doorverkoop en/of geen eindgebruik, dan is Daily baby Organics bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder recht op terugbetaling van het reeds betaalde en/of enige vergoeding.

2. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via onze Klantenservice (hello@dailybabyorganics.com) . Ook voor overige vragen en of klachten kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

 

Klachtenprocedure of vragen

1. Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit bij voorkeur binnen 24 uur na levering aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen via e-mail met onze Klantenservice (hello@dailybabyorganic.com). Onze Klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.